25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Historie

Historie

Vesnice Dlouhá Loučka se nachází na pomezí úrodné Hané, v pahorkatině Drahanské vrchoviny, 8 km jižně od Moravské Třebové, v nadmořské výšce 395 m. Katastrální území o velikosti 1 759 ha obývá k 1. 1. 2020 566 trvale hlášených osob (290 mužů a 276 žen) průměrného věku 40 let.

historický pohled
zdroj: http://www.schoenhengstgau.eu/archiv/b/mtr/langenlutsch/langenlutsch.002.m.jpg

Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1365, kdy tvořila součást Moravsko Třebovského panství. Časté střídání majitelů mělo vliv na kolonizování kraje kolonisty ze středního Německa, Horní Falce a z Pomohaní, kteří tehdejší nepropustné lesy počali mýtit a půdu takto získanou zúrodňovat. Přesto jsou dochovány záznamy o české menšině, která zde sídlila a dokonce i řídila některé úřady.

K obci patřil i vodní hrádek, který byl obehnán valy a příkopy, jež byly zaplněny vodou. V roce 1286 v něm sídlily lupičské bandy, které přepadávaly kupce a pocestné na obchodní cestě a stezkách Olomouc – Praha. Zbytky tohoto raně středověkého hradiště se nalézají na severním okraji vesnice, území je vyhlášeno archeologickou památkou.

V Dlouhé Loučce se narodil Karel Stellwag, 1823 – 1907, významný oční lékař a univerzitní profesor.

Současná Dlouhá Loučka se řadí ke členům svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, jež si klade za cíl hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu, řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí zjm. se jedná o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu.

Dlouhá Loučka, jako součást sídelní struktury okresu Svitavy, je charakterizována jako sídlo nestřediskové. Střediskovou funkci zajišťuje pro obec město Moravská Třebová, kde se nachází stavební úřad I. stupně. Moravská Třebová zajišťuje pro vesnici vyšší vybavenost jako matriku, okrsek policie, školství, služby, kulturu, zdravotnictví, obchodní síť a jiné.

historický pohled
zdroj: http://www.schoenhengstgau.eu/archiv/b/mtr/langenlutsch/langenlutsch.007.m.jpg

Z hlediska dopravní obslužnosti je obec vázána na Moravskou Třebovou. Na svém území má občanskou vybavenost v podobě mateřské školy, základní školy se školní jídelnou, knihovny, kulturního domu, pohostinství a obchodů. Ke sportu slouží 2 hřiště a tělocvična.

Již od roku 1878 působí ve vsi Sbor dobrovolných hasičů, jenž se kromě svých profesních záležitostí spolupodílí na organizování společenského života obce. Spolkovou činnost ve vesnici zajišťuje také TJ Sokol, sbor pro občanské záležitosti a myslivecké sdružení. K oblíbeným akcím patří Hasičský ples, Pálení čarodějnic, Maškarní ples, Čertovská merenda, dětská olympiáda, turnaje v kopané či poslední leč zakončená mysliveckou zábavou.

Východně od vesnice se nalézá významná přírodní rezervace Pardubického kraje PR Dlouholoučské stráně vyhlášená roku 1999. Na opukovém hřbetu se zde rozprostírají přirozená společenstva vyšších rostlin s řadou vzácných druhů např. lýkovec jedovatý nebo hořeček brvitý. K dalším chráněným rostlinám patří modřenec chocholatý, záraza hřebíčková a vstavač kukačka. Jedná se o mozaiku luk a lesních remízků, které mají pestrou dřevinnou skladbu, dub, habr, lípa, buk, borovice, bříza. Výslunné stráně hostí spoustu hmyzu, brouků a pavouků. Vyskytují se zde také silně ohrožené druhy plazů jako zmije obecná nebo slepýš křehký. Do zdejšího katastru obce zasahuje také Přírodní rezervace Rohová.